തിങ്കളാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 18, 2014

മുഖപുസ്തകം

  മുഖപുസ്തകത്താളിലൊന്നല്ലരണ്ടല്ല-                                                        ഒരുനൂറുവട്ടമെത്തും,ദിനവും,                                                                                            ഒരുനൂറുവട്ടമെത്തും..                                                                                                        ഞാൻ,പലവട്ടമോടിയെത്തും! .....                                                                                                          ഇതുവരെ കാണാത്ത,  .....                                                                                                              അറിയാത്ത പറയാത്ത...........                                                                                                ഒരുപാടുമുഖമതിൽ തെളിയും...                                                                                                          കാണാൻ കൊതിച്ചവർ,  ....                                                                                                                                                                                                                                                                                കണ്ടു മറന്നവർ    ...                                                                                                                                  കൺ മുൻപിലെപ്പൊഴും കാണുവോരും!..                                                                    വിരലൊന്നമർത്തിയാൽ  ....                                                                                          ചങ്ങാതിയായിടും    ...                                                                                        കാതങ്ങളകലെയുള്ളോരും,ഒപ്പം   ...                                                                                                കണ്ടാലും മിണ്ടാത്ത പലരും!   ....                                                  മുഖപുസ്തകത്താളിലൊന്നല്ലരണ്ടല്ല-    ....                                                ഒരുനൂറുവട്ടമെത്തും..ദിനവും,   ...                                                                                          ഒരുനൂറുവട്ടമെത്തും..                                                                                                        ഞാൻ,പലവട്ടമോടിയെത്തും!                                             ........................................                                                                                                   ........................................