ശനിയാഴ്‌ച, ജനുവരി 10, 2015

പ്രഥമാധ്യാപകൻ

                                                                                                                                      പത്രത്താളുകളിൽ നിറയുന്ന                                                               ‘പ്രഥമാധ്യാപകൻ ഇങ്ങനെ...                                                                                                ''പിരിമുറുക്കം  ഏറെയുള്ളവൻ...                                                                                                 വണ്ടിക്കാള.......                                                                                                             ഉച്ചക്കഞ്ഞിക്ക് വകയില്ലാതെ,                                                                                                     പരക്കംപായുന്നവൻ....                                                                                           ആത്മഹത്യയിൽ                                                                                                 അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവൻ.......''
......................                                                                                                    മെട്രോ മനോരമയ്ക്കും
കൌമുദിസ്പെഷ്യലിനും                                                                                       വായനക്കാർഏറുന്നു....                                                                                                അവർ പരസ്പരം                                                                                                                   ചോദിക്കുന്നു...                                                                                                          ഇതു നേരോ?                                                                                                                        ...........                                                                                                 പക്ഷേ,                                                                                 നേരറിയുന്നോർ-                                                                    നേരരിയേണ്ടുന്നോർ,                                                                                                 നേരുംനെറിയുമുള്ളോർ!                                                                                      അവർ മാത്രം
മൌനംതുടരുന്നു.                                                                                                                          തുടരട്ടെ....                                                                                                                                        ആപ്തവാക്യം                                                                                                                    അങ്ങനെതന്നെ നിൽക്കട്ടെ.....                                                                                                               മൌനം വിദ്വാനു ഭൂഷണം!

                    ********

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. എഴുത്തു കൂട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്കും താല്‍പര്യമുണ്ട്...

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. എഴുത്തു കൂട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്കും താല്‍പര്യമുണ്ട്...

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ